پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (2578)

2.7. Definition of rapport………………………………………………………..232.8. Benefits of building rapport between student and teacher……………………..232.9. Rapport- building strategies………………………………………………….242.10.Rapport, learning and teaching………………………………………………252.11. The relationship between student-teacher rapport …………………………35Chapter3 Methodology………………………………………………………….373.1. Introduction…………………………………………………………………..403.2. Design ……………………………………………………………………….403.3. Participant…………………………………………………………………….41 سایت منبع 3.4. Instrument……………………………………………………………………41 VI3.5. Rapport Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (2572)

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1فصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..31-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………….4 1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………….81-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..9 1-5- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….91-6- تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………………………………………..101-7- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………….11فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………132-2- تاریخچه هوش………………………………………………………………………………………………………………………………142-3- نظریه های مختلف در Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (2573)

نام خانوادگی دانشجو: یادگاری نام: شیما عنوان پایاننامه: بررسی رفتار خزشی خاک ماسه‌ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی استاد (اساتید) راهنما: علیرضا نگهدار استاد (اساتید) مشاور: سیاب هوشمندی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (2574)

نام خانوادگی دانشجو: یادگاری نام: شیما عنوان پایاننامه: بررسی رفتار خزشی خاک ماسه‌ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی استاد (اساتید) راهنما: علیرضا نگهدار استاد (اساتید) مشاور: سیاب هوشمندی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله b (2566)

2-2-3- شرح فرآیند واحد احیا کاستیک…………………………………………………………………………………………..322-3- واکنش‌های فرآیند مرکاپتان‌زدایی توسط سود…………………………………………………………………………..332-3-1- واکنش‌های اصلی……………………………………………………………………………………………………………..332-3-2- واکنش‌های فرعی…………………………………………………………………………………………………………….352-4- کاتالیست فرآیند مرکاپتان‌زدایی توسط سود……………………………………………………………………………..382-5- بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند استخراج مرکاپتانها و تصفیه گاز مایع…………………………………………..402-5-1- تعادل فازها و یونیزاسیون Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (2568)

11- الف) روان نژندگرایی(N) : ویژگی های افراد با نمره بالا در این مقیاس شامل : اغم، برانگیختگی، احساس گناه، ناتوانی در کنترل تکانه ها، احساس کلافگی دائمی ویژگی های افراد با نمره پایین در Read more…

By 92, ago